Експертни оценки

Нуждаете се от пазарна или експертна оценка на Вашия недвижим имот, машини и съоръжения? Живеете в сграда, за която Ви е необходимо обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградата? На Вашите услуги е лицензираният по чл. 235, ал. 1 от ДОПК оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения инж. Стефка Рашевска-Симеонова. Очакваме Вашите заявки!

 

Contact Form


Share