Стратегии за устойчиво развитие

 

Според последните статистически проучвания строителният сектор в Европейския съюз е отговорен за повече от 40 % от емисиите на СО2. С новата директива на Европейската общност 2002/91/CE и нейното допълнение 2010/31/UE от 25.05.2010 са приети нови изисквания за енергийни икономии и енергийна ефективност на сградите в рамките на плана на ЕС 20-20-20. В тази връзка България не прави изключение. От края на 90те години държавата признава потенциала на енергийните икономии в строителството и задължава всички нови постройки да се изграждат със съответните минимални мерки за намаляване на топлинните загуби вследствие на проводимост и неуплътненост на сградите. Тези мерки са особено актуални с оглед на суровите климатични условия в страната. Експертите от ГЕБОР ООД имат богат опит в изграждането на енергийноефективни сгради, които се разширяват и задълбочават с всеки нов проект. 

 

Средните годишни температури в страната са малко по-високи от тези в централна и западна Еврона, но се отличават със силни амплитуди - много студена зима и много топло лято. Запазването на енергия за по-продължителни периоди остава отворена тема, но все пак  температурните колебания могат да се изравнят чрез повишени топлоакумулаторни маси. В рамките на фирмата се изследва и прилагат методи от областта на активирането на конструктивни елементи, топлинен капацитет и въздушни топлообменици с висока ефективност. Успоредно с това се извършват малки проекти за децентрализирано енергопроизводство, основно свързани с фотоволтаици и малки ветрови генератори. В последно време все повече се разработват и проекти в областта на все още големите неусвоени СО2 - неутрални ресурси от биомаса в България и по-специално биомаса от слънчогледови семки (кюспе), дървени пелети и други дървени деривати.

 

Фирмата като строителен предприемач се стреми в своите последни обекти да изпълни строгите енергийни стандарти като например стандарта за пасивна къща, но също така, както е дефиниран от директива 2010/31/UE на ЕО - стандарт за "почти" нулевоенергийни къщи. В тази връзка се изготвят оценки на житейски цикъл (ОЖЦ), като винаги се взимат под внимание икономическите аспекти. Ние като строителни предприемачи и експерти носим отговорността да внушим екологично съзнание в нашите клиенти и чрез проучвания и прилагане на нашите познания по енергийна ефективност и възобновяеми енергии да прокараме пътя за устойчиво развитие в България.

 

Share